10za50za10.pl
czas pozostały do finału
10za50za10.pl - - godzin
10za50za10.pl - - minut
10za50za10.pl - - sekund

Regulamin

 1. Organizatorami konkursu o nazwie 10za50za10 (zwanego dalej "Konkursem") są spółka IQ Partners SA („IQP”), z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000290409,NIP: 1132682830, REGON: 141064373, z kapitałem zakładowym w wysokości 22.353.000,00 zł. w całości opłaconym; oraz InQbe sp. z o.o. („InQbe”), z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000250743, będą zwani dalej łącznie "Organizatorem".
 2. Podmioty wspierające: Antyweb.pl i PARP.
 3. Konkurs 10za50za10 ma na celu wyłonienie 10 projektów („Projekt”), w które poprzez utworzenie nowych spółek z pomysłodawcami zainwestuje podmiot należący w 100% do IQP – InQbe, który działa jako inkubator technologiczny w ramach programu 3.1 innowacyjna gospodarka.
 4. Projekt rozumiany jest jako projekt z obszaru internetu, informatyki, nowych mediów i telekomunikacji, który jeszcze nie rozpoczął komercyjnie działalności.
 5. W każdy zwycięski projekt InQbe zainwestuję kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmując 10% w kapitale zakładowym spółki.
 6. Inwestycja zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o dokumenty, które zostały udostępnione na stronie tutaj i nie podlegają one możliwości zmiany lub negocjacji.
 7. Termin trwania konkursu podzielony został na następujące etapy:
  1. Od 8 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r. poprzez stronę internetową www.10za50za10.pl będzie możliwość zgłoszenia projektów
  2. II. Od 1 maja do 6 maja 2013 r. nastąpi wyłonienie do 20 laureatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu; wyniki te zostaną opublikowane na stronie www.10za50za10.pl
  3. III. 18 maja 2013 r. po prezentacji przed Jury oraz publicznością kandydatów wyłonionych w etapie II nastąpi wybór do 10 projektów oraz podpisanie dokumentów inwestycyjnych, których lista jest tutaj
 8. Jury stanowić będą następujące osoby:
  1. Maciej Hazubski – Prezes Zarządu IQ Partners S.A
  2. Wojciech Przyłęcki – Prezes Zarządu InQbe Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu IQ Partners S.A.
  3. Grzegorz Marczak – Prezes Zarządu Antyweb Sp. z o.o.
  4. Hubert Lewiński – Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 9. Etap III zostanie zorganizowany w miejscu wskazanym przez Organizatora i podanym na stronie www.10za50za10.pl do dnia 6 maja 2013 r.
 10. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 11. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie www.10za50za10.pl
 12. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 13. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespoły złożone z od dwóch do czterech osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. W Konkursie udział brać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 14. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 15. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 16. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 17. Poprzez nadesłanie zgłoszenia projektu do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie informacji o Projekcie na stronie www.10za50za10.pl, jak również na stronach Serwisów Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej (nie większej jednak niż 10) liczby nagród w ramach puli nagród, a także prawo do odstąpienia od przyznania części nagród, jeżeli w ocenie Jury Konkursu, niewystarczająca ilość zgłoszonych do Konkursu projektów zasługuje na nagrodę.
 19. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podpisanie przez nagrodzonego uczestnika następujących dokumentów: Deklaracja o braku powiązań, Umowa spółki, Umowa o inkubację. Wszystkie dokumenty dostępne są do wglądu na stronie www.10za50za10.pl. Organizatorzy zapewniają, że ich treść nie ulegnie zmianie.
 20. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest IQ Partners S.A. oraz InQbe Sp. z o.o.
 21. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 22. Poprzez zgłoszenie Projektu do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że jego Projekt nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Projektu do Konkursu.
 23. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
10za50za10.pl eporady - cwiczenia na brzuch WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2013